Regulamin

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest KOMTEK Konrad Wajda, ul. Gromadzka 46, bud A, 30-714 Kraków, NIP: 677- 172-96-99, REGON 120168896

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

Firma KOMTEK została założona przez pasjonata szeroko pojętej branży IT. A jeśli pasjonat zajmuje się tym co kocha - robi to z ogromną przyjemnością - a to musi przerodzić się w sukces.

Od 2005 roku, nieprzerwanie zapewniamy swoim klientom towar najwyższej jakości w najatrakcyjniejszych cenach. Rozpoczęliśmy swoją działalność od jednego punktu stacjonarnego. Aktualnie dzięki ciągłemu rozwojowi otworzyliśmy nowy magazyn oraz centrum wysyłkowe do obsługi zamówień internetowych oraz kolejny punkt stacjonarny mający miejsce na ul. Gromadzkiej 46 w Krakowie. Nieprzerwanie poszerzamy asortyment oraz usługi odpowiadając na potrzeby naszych klientów. Odpowiadając na nie, stajemy się liderami w sprzedaży sprzętu komputerowego, oraz szeroko rozumianej elektroniki niezbędnej do życia w XXI wieku.

Poszerzenie zakresu działalności o serwis i modernizację sprzętu komputerowego sprawiło, że mogliśmy jeszcze lepiej poznać codzienne potrzeby naszych klientów. Dzięki tej wiedzy, nie tylko jesteśmy na bieżąco z innowacjami w branży, ale sami kreujemy nowe standardy m.in. wysokiej klasy obsługę klienta. Przewagę nad konkurencją zapewnia nam również obsługa klienta biznesowego oraz indywidualnego.

To co cieszy najbardziej to świadomość, jak wielu klientów jest zadowolonych z zakupów u nas i rekomenduje sklep KOMTEK. Jest to dla nas ogromnym wyróżnieniem i jednocześnie potwierdzeniem, że obraliśmy dobry kierunek w rozwoju naszej firmy.

Adres: elektroniczny: sklep@komtek24

adres: Komtek, ul. Gromadzka 46, 30-714 Kraków

Zwroty:

1. Prawo odstąpienia od umowy

• Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego

• Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

• Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. KOMTEK o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

• Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

2. Skutki odstąpienia od umowy

• W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu koszt zakupionego przedmiotu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Klient musi na własny koszt dostarczyć zwracany towar do sklepu.

• Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym.

• Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

• Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: KOMTEK ul. Gromadzka 46, 30-714 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

• Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

• Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

• Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 

• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

 

• Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał . W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru.

3. Płatności

Płatności obsługiwane są za pomocą bezpiecznego systemu Tpay.com, którego właścicielem jest Krajowy integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcina 73/6

Zamówienie nieopłacone w ciągu 7 dni jest automatycznie anulowane.

Reklamacje:

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata

rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

KOMTEK-SERWIS

ul. Gromadzka 46,

30-714 Kraków

Dodatkowe informacje

Procedura rozpatrywania reklamacji:

Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych poprzez Sprzedawcę jest zgłoszenie usterki: reklamacje@komtek24.pl

Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru lub wysłać bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:

KOMTEK - SERWIS

ul. Gromadzka 46,

30-714 Kraków

reklamacje@komtek24.pl

Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.

Ważne:

Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.

Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).

4. GWARANCJA 

Na sprzęt nowy udzielamy 24 miesiące gwarancji.

Na sprzęt używany udzielamy 12 miesięcy gwarancji.

Procedura rozpatrywania reklamacji:

Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych poprzez Sprzedawcę jest zgłoszenie usterki: reklamacje@komtek24.pl *

Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru lub wysłać bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:

 

 

KOMTEK - SERWIS

ul. Gromadzka 46

30-714 Kraków

reklamacje@komtek24.pl

Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.

Ważne:

Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.

Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).

Klient w przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji zobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeżeli produkt posiada takową) oraz szczegółowego opisu usterki oraz informacji o okolicznościach jej występowania.

 

5 PRAWO WŁAŚCIWE I SPORYPrawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Allegro na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U.97.45.286).

W przypadku Użytkowników będących konsumentami, powyższy wybór prawa nie wyłącza ochrony przyznanej Użytkownikom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym Użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu.


Wszelkie spory pomiędzy komtek24 i Użytkownikiem niebędącym konsumentem, dotyczące komtek24, w tym związane z usługami świadczonymi przez komtek w ramach komtek24 będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe według siedziby komtek.

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl